Giới thiệu về RPE

phuxuan | 30.11.2018

Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục (Center for Research and Practice on
Education – RPE) được thành lập theo Quyết định số 41/2018/QĐ-PXU ngày 23 tháng 8 năm 2018.
Trung tâm có các chức năng và nhiệm vụ

  • Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực hành về các vấn đề liên quan đến chủ đề Giáo dục và liên ngành Giáo dục
  • Thực hiện các chương trình nâng cao năng lực, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan đến chủ đề Giáo dục và Khoa học xã hội nói chung
  • Thực hiện hoạt động truyền thông, nâng cao vị thế, hình ảnh cho Trường đại học Phú Xuân thông qua các hoạt động nghiên cứu, triển khai và đào tạo.

Nhân sự:
Giám đốc Trung tâm: TS. Phạm Hùng Hiệp.

(Profile trên Google Scholar: https://bit.ly/2ul3ky7

CV của TS Phạm Hùng Hiệp: CV_Pham Hung Hiep_Jan_2019)

Cộng tác viên: ThS. Hoàng Anh Đức

(Profile trên Google Scholar: https://tinyurl.com/y8q7h7yv)